Γιατί Εμάς;

Η ποιότητα των υπηρεσιών και των έργων μας εξασφαλίζεται από την πολυετή εμπειρία μας καθώς και από το χαρακτήρα του Γραφείου ως οικογενειακής επιχείρησης, ο οποίος και συντελεί στην αποδοτικότερη συνεργασία των τεσσάρων ειδικοτήτων που το απαρτίζουν, δηλαδή του Πολιτικού Μηχανικού, του Αρχιτέκτονα, του Μηχανολόγου και του Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω.

Φόρμα επικοινωνίας
  • open panel
  • Αρχική
  • Ανανεωμένο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» με ευνοϊκούς όρους

Ανανεωμένο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» με ευνοϊκούς όρους

 

Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και δημοσιεύθηκε ο Οδηγός Εφαρμογής του προγράμματος (μπορείτε να τον κατεβάσετε εδώ). Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει για την Αττική στις 2 Απριλίου 2018. Τα Παραρτήμα έχουν δημοσιευθεί εδώ. Επιπλέον πληροφορίες, τροποποιήσεις του Οδηγού και ερωταπαντήσεις θα βρείτε στην σελίδα https://exoikonomisi.ypen.gr/

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Υφίστανται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα. Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετηθούν πριν από την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.
  • Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, με εξαίρεση την περίπτωση υπαγωγής ολόκληρης πολυκατοικίας οπότε και γίνεται αποδεκτή η υποβολή περισσότερων αιτήσεων από τον ίδιο ιδιοκτητη. Στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα ιδιοκτητών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιδότησης λόγω μεγάλου εισοδήματος μόνο για την σύναψη άτοκης (επιδότηση επιτοκίου) δανειακής σύμβασης για την υλοποίηση των απαιτούμενων επεμβάσεων.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:
α) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 1 και 2 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).
β) Για τις εισοδηματικές κατηγορίες 3 έως 7 απαιτείται η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕνΑΚ για κάθε παρέμβαση που υλοποιείται και επίτευξη ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς (προ παρεμβάσεων).

Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Το ύψος της επιχορήγησης εξαρτάται από το εισόδημα του αιτούντος και κλιμακώνεται ως εξής:

Η χρήση δανείου δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη σύναψη δανείου αυτό θα είναι ανάλογο του προϋπολογισμού εργασιών και θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ επιχορήγησης και προϋπολογισμού και έως τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια του δανείου θα είναι 4-6 χρόνια χωρίς περίοδο χάρητος και προβλέπεται επιδότηση επιτοκίου 100%.

Σε ότι αφορά το δανεισμό ο τελικός ωφελούμενος μπορεί να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν συνάψει δάνειο και χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους για την πραγματοποίηση των παρεμβάσεων, τότε δε θα υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί προκαταβολή επί της επιδότησης. Το συνολικό δηλαδή ποσό της επιδότησης θα εκταμιευθεί μόνο στο τέλος των παρεμβάσεων και μετά την τελική έγκριση.

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις) σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ). Συνεπώς Ενεργειακά Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν τις 17.11.2017 οπότε και δημοσιεύθηκε ο νέος Κανονισμός, δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ένταξη στο πρόγραμμα και θα πρέπει να επανεκδοθούν. Σημειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το κόστος έκδοσης των Ενεργειακών Πιστοποιητικών καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, το κόστος εργασίας για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για τις οικοδομικές εργασίες, καθώς και η αμοιβή μηχανικού για μελέτες που απαιτούνται για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (πχ. μελέτη στατικής επάρκειας, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας κ.α.)

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση ενεργειακά ενός ποσοστού επί της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Το ποσοστό αυτό θα διαφέρει ανά εισοδηματική κατηγορία. Στόχος του προγράμματος είναι να πραγματοποιηθούν περισσότερες της μίας παρεμβάσεις σε κάθε ιδιοκτησία.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
4. Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ) καθώς και συστήματος εξυπηρέτησης των φορτίων θέρμανσης/ ψύξης που λειτουργεί με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε. (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα κ.λπ.) ή συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) .

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 € ανά τ.μ. ιδιοκτήσίας και με μέγιστο τις 25.000€ ανά ιδιοκτησία. Εάν το κόστος των παρεμβάσεων υπερβαίνει το ποσόν αυτό, τότε το επιπλέον ποσό θα καλύπτεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο.

Η ένταξη στο πρόγραμμα είναι μία συνεχής διαδικασία έως την εξάντληση των πόρων ανά περιφέρεια.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ένταξης και της δικής σας κατοικίας στο νέο Εξοικονομώ!

Είναι σημαντική η έγκαιρη ενημέρωσή σας γιατί είναι πιθανό να απαιτούνται επιπλέον διαδικασίες πριν τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα, όπως πχ. τακτοποίηση αυθαιρεσιών του ακινήτου, αδειοδοτήσεις κτλ., ενώ σημαντικό ρόλο στην έγκριση της επιδότησης παίζει η χρονική προτεραιότητα υποβολής των αιτήσεων!


Τεχνικό Γραφείο Γκάμα
Copyright © 2021